POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MP.SKLEP.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w Sklepie Internetowym dostępnym pod adresem https://mp.sklep.pl/ (zwanym dalej „Sklepem Internetowym”).

2. Administratorem Sklepu Internetowego, a jednocześnie Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Małgorzata Posłuszna prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „ODZIEŻ NOWA I UŻYWANA Małgorzata Posłuszna” zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ul. Stargardzka, nr 17, 74-200 Pyrzyce, NIP 8531145592, REGON 321360974, adres do doręczeń: ul. Przyszłości, nr 6, 74-200 Pyrzyce, adres poczty elektronicznej: kontakt@mp.sklep.pl, numer telefonu: +48 696 723 958 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

3. Polityka prywatności stanowi wykonanie obowiązków spoczywających na Administratorze w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znanym powszechnie i w niniejszym dokumencie jako „RODO”.

4. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

5. Wszelkie pojęcia występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się wielką literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronie Sklepu Internetowego pod adresem https://mp.sklep.pl/regulamin/

 

 

II. SPOSOBY I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców w następujących celach:

  1. Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów; Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  2. Marketing; Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora;
  3. Wyrażenie przez Usługobiorcę opinii o zawartej Umowie Sprzedaży; Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wyrażenia opinii;
  4. Prowadzenie ksiąg podatkowych; Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  5. Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora; Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora;
  6. Korzystanie ze strony Sklepu Internetowego i zapewnienie jej prawidłowego działania; Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu Internetowego;
  7. Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Sklepie Internetowym; Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Sklepie Internetowym celem poprawy funkcjonowania Sklepu Internetowego i zwiększenia sprzedaży Produktów;
  8. Realizacja reklamacji, odstąpienia od umowy – składając reklamację lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy Usługobiorca przekazuje dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy. W przypadku danych przekazanych w procesie złożenia reklamacji lub odstąpienia od umowy, niektóre z praw nie będą przysługiwać Usługobiorcy zawsze i w każdych warunkach;
  9. Kontakt z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej – w tym celu Usługobiorca przekazuje swój adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dane osobowe są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Usługobiorcą, a podstawą przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy wynikająca z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane będą przetwarzane także po zakończeniu kontaktu z Administratorem. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 

III. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z których usług korzysta Administrator w celu prowadzenia Sklepu Internetowego i świadczenia usług za jego pośrednictwem. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych poniżej odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Usługobiorca korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.

 2. Dane osobowe Usługobiorców i Usługobiorców Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

  1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki – w przypadku Usługobiorcy, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu zewnętrznego – podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Usługobiorcy.
  2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Usługobiorcy, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Usługobiorcy.
  3. dostawcy systemu ankiet opiniujących – w przypadku Usługobiorcy, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Usługobiorcy opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.
  4. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności.
  5. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  6. dostawcy umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, w tym również:

a) Facebook Ireland Ltd. – Administrator korzysta na stronie Sklepu Internetowego z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook i w związku z tym gromadzi i udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze strony Sklepu Internetowego do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług – niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).

 

 

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe niezbędne do obsługi procesu sprzedaży produktów w Sklepie Internetowym, realizacji roszczeń reklamacyjnych, potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, a także w celach archiwalnych i dowodowych – będą przechowywane przez okres niezbędny do celu, w jakim zostały zebrane, jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia zebrania tych danych.

2. Pozostałe dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do celu, w jakim zostały zebrane, jednak nie dłużej niż 5 lat od dnia zebrania tych danych.

 

 

V. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze, Administrator podaje w tym punkcie Polityki Prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.

2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania, to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

 

VI. PRAWA USŁUGOBIORCÓW W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z RODO, Usługobiorca ma następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:

  1. Prawo do informacji, w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane;
  2. Prawo do dostępu i sprostowania danych osobowych;
  3. Prawo do usunięcia danych osobowych; Administrator może odmówić usunięcia danych, co do których ma podstawę do ich dalszego przetwarzania (np. realizacja obowiązku prawnego lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi);
  4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub wykonywanie zadań w interesie publicznym;
  6. Prawo do cofnięcia zgody, jeżeli dane osobowe były przetwarzane na podstawie zgody Usługobiorcy;
  7. Prawo do przeniesienia danych osobowych.

 2. Wszystkie powyższe prawa można zrealizować kontaktując się z Administratorem drogą elektroniczną pod adresem: kontakt@mp.sklep.pl. Zgłoszone żądania będą realizowane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania. W tym terminie Administrator udzieli odpowiedzi lub poinformuje o ewentualnym wydłużeniu terminu i wyjaśni przyczyny. Jeżeli Administrator poweźmie wątpliwości co do tego, czy określone żądanie zostało zgłoszone przez osobę uprawnioną, może on zadać kilka dodatkowych pytań w celu weryfikacji tożsamości zgłaszającego.

 

 

VII. PLIKI COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA

 1. Ogólne informacje o Cookies:

  1. Sklep Internetowy, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki Cookies, by zapewnić Usługobiorcom możliwie najlepsze doświadczenia.
  2. Podczas pierwszej wizyty Usługobiorcy w Sklepie Internetowym wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  3. Pliki Cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
  4. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzeń Usługobiorców. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Usługobiorców wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Usługobiorcę i indywidualnie dostosować działanie Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  5. Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę Sklepu internetowego można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:

a) Ze względu na ich dostawcę:

własne (tworzone przez stronę Sklepu Internetowego Administratora) oraz

należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator).

b) Ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego:

sesyjne (są przechowywane na urządzeniu Usługobiorcy i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Usługobiorcy.)

trwałe (są przechowywane na urządzeniu Usługobiorcy i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Usługobiorcy. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Usługobiorcy.)

c) Ze względu na cel ich stosowania:

niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony Sklepu Internetowego),

funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie strony Sklepu Internetowego do preferencji osoby odwiedzającej stronę),

analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony Sklepu Internetowego),

marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od strony Sklepu Internetowego, takich jak portale społecznościowe.

  1. 6. Usługobiorca ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących konkretnych celach:

 1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani (pliki Cookies niezbędne);
 2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia (pliki Cookies niezbędne);
 3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne);
 4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne);
 5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego (pliki Cookies statystyczne)
 6. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i społecznościowe).

 3. Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:

 1. Usługobiorca może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Usługobiorcy. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Usługobiorca może dokonać za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Usługobiorcy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 4.  Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Google Ads Remarketing Tag dostarczanych przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym i analizie ruchu w Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

 5. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

 

VIII. LOGI SERWERA

              Korzystanie ze Sklepu Internetowego wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywane są strony Sklepu Internetowego. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Usługobiorcy, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym Usługobiorcy. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi Usługobiorcami i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Usługobiorców. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

 

IX. BEZPIECZEŃSTWO I ORGAN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

2. Jeśli uważasz, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do właściwego organu, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.

2. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem ………………….